Change nBytesPerChunk to nDataBytesPerChunk
authorcharles <charles>
Wed, 8 Nov 2006 06:24:34 +0000 (06:24 +0000)
committercharles <charles>
Wed, 8 Nov 2006 06:24:34 +0000 (06:24 +0000)
yaffs_mtdif.c
yaffs_mtdif2.c

index 1e09650..1510a94 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@
  */
 
 const char *yaffs_mtdif_c_version =
  */
 
 const char *yaffs_mtdif_c_version =
-    "$Id: yaffs_mtdif.c,v 1.15 2006-10-03 10:13:03 charles Exp $";
+    "$Id: yaffs_mtdif.c,v 1.16 2006-11-08 06:24:34 charles Exp $";
 
 #include "yportenv.h"
 
 
 #include "yportenv.h"
 
@@ -86,7 +86,7 @@ int nandmtd_WriteChunkToNAND(yaffs_Device * dev, int chunkInNAND,
        __u8 spareAsBytes[8]; /* OOB */
 
        if (data && !spare)
        __u8 spareAsBytes[8]; /* OOB */
 
        if (data && !spare)
-               retval = mtd->write(mtd, addr, dev->nBytesPerChunk,
+               retval = mtd->write(mtd, addr, dev->nDataBytesPerChunk,
                                &dummy, data);
        else if (spare) {
                if (dev->useNANDECC) {
                                &dummy, data);
        else if (spare) {
                if (dev->useNANDECC) {
@@ -97,7 +97,7 @@ int nandmtd_WriteChunkToNAND(yaffs_Device * dev, int chunkInNAND,
                        ops.mode = MTD_OOB_RAW;
                        ops.ooblen = YAFFS_BYTES_PER_SPARE;
                }
                        ops.mode = MTD_OOB_RAW;
                        ops.ooblen = YAFFS_BYTES_PER_SPARE;
                }
-               ops.len = data ? dev->nBytesPerChunk : ops.ooblen;
+               ops.len = data ? dev->nDataBytesPerChunk : ops.ooblen;
                ops.datbuf = (u8 *)data;
                ops.ooboffs = 0;
                ops.oobbuf = spareAsBytes;
                ops.datbuf = (u8 *)data;
                ops.ooboffs = 0;
                ops.oobbuf = spareAsBytes;
@@ -150,7 +150,7 @@ int nandmtd_ReadChunkFromNAND(yaffs_Device * dev, int chunkInNAND, __u8 * data,
        __u8 spareAsBytes[8]; /* OOB */
 
        if (data && !spare)
        __u8 spareAsBytes[8]; /* OOB */
 
        if (data && !spare)
-               retval = mtd->read(mtd, addr, dev->nBytesPerChunk,
+               retval = mtd->read(mtd, addr, dev->nDataBytesPerChunk,
                                &dummy, data);
        else if (spare) {
                if (dev->useNANDECC) {
                                &dummy, data);
        else if (spare) {
                if (dev->useNANDECC) {
@@ -160,7 +160,7 @@ int nandmtd_ReadChunkFromNAND(yaffs_Device * dev, int chunkInNAND, __u8 * data,
                        ops.mode = MTD_OOB_RAW;
                        ops.ooblen = YAFFS_BYTES_PER_SPARE;
                }
                        ops.mode = MTD_OOB_RAW;
                        ops.ooblen = YAFFS_BYTES_PER_SPARE;
                }
-               ops.len = data ? dev->nBytesPerChunk : ops.ooblen;
+               ops.len = data ? dev->nDataBytesPerChunk : ops.ooblen;
                ops.datbuf = data;
                ops.ooboffs = 0;
                ops.oobbuf = spareAsBytes;
                ops.datbuf = data;
                ops.ooboffs = 0;
                ops.oobbuf = spareAsBytes;
index 2c47951..4e8c335 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@
 /* mtd interface for YAFFS2 */
 
 const char *yaffs_mtdif2_c_version =
 /* mtd interface for YAFFS2 */
 
 const char *yaffs_mtdif2_c_version =
-    "$Id: yaffs_mtdif2.c,v 1.14 2006-10-03 10:13:03 charles Exp $";
+    "$Id: yaffs_mtdif2.c,v 1.15 2006-11-08 06:24:34 charles Exp $";
 
 #include "yportenv.h"
 
 
 #include "yportenv.h"
 
@@ -59,7 +59,7 @@ int nandmtd2_WriteChunkWithTagsToNAND(yaffs_Device * dev, int chunkInNAND,
        if (data) {
                ops.mode = MTD_OOB_AUTO;
                ops.ooblen = sizeof(pt);
        if (data) {
                ops.mode = MTD_OOB_AUTO;
                ops.ooblen = sizeof(pt);
-               ops.len = dev->nBytesPerChunk;
+               ops.len = dev->nDataBytesPerChunk;
                ops.ooboffs = 0;
                ops.datbuf = (__u8 *)data;
                ops.oobbuf = (void *)&pt;
                ops.ooboffs = 0;
                ops.datbuf = (__u8 *)data;
                ops.oobbuf = (void *)&pt;
@@ -120,12 +120,12 @@ int nandmtd2_ReadChunkWithTagsFromNAND(yaffs_Device * dev, int chunkInNAND,
 
 #if (LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,17))
        if (data && !tags)
 
 #if (LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,17))
        if (data && !tags)
-               retval = mtd->read(mtd, addr, dev->nBytesPerChunk,
+               retval = mtd->read(mtd, addr, dev->nDataBytesPerChunk,
                                &dummy, data);
        else if (tags) {
                ops.mode = MTD_OOB_AUTO;
                ops.ooblen = sizeof(pt);
                                &dummy, data);
        else if (tags) {
                ops.mode = MTD_OOB_AUTO;
                ops.ooblen = sizeof(pt);
-               ops.len = data ? dev->nBytesPerChunk : sizeof(pt);
+               ops.len = data ? dev->nDataBytesPerChunk : sizeof(pt);
                ops.ooboffs = 0;
                ops.datbuf = data;
                ops.oobbuf = dev->spareBuffer;
                ops.ooboffs = 0;
                ops.datbuf = data;
                ops.oobbuf = dev->spareBuffer;